1 דקות קריאה
14 Jan
14Jan

בהתקשרות בין המדינה או גוף מתוקצב לבין ספק תושב ישראל למכירת נכס או למתן שירות יועברו שוברי קבלה, חשבוניות, הודעות זיכוי וחשבוניות מס בדרך דיגיטלית בהתאם להוראות שקבע שר האוצר.  שר האוצר רשאי לפטור גופים של המדינה או סוגי עסקאות מהעברת אותם מסמכים בדרך דיגיטלית בכפוף לסייגים שנקבעו.

ראו חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976(תיקון מס' 10 הוראת שעה) תשע"ו-2016 ,צו תשע"ז-2017 והודעות לגבי סכומים מעודכנים.

חוק עסקאות עם גופים ציבוריים תיקון מספר 10 והוראת שעה התשעו 2016.pdf

צו עסקאות עם גופים ציבוריים התשעז 2017.pdf

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.